Error: Please aktive kouki yo to log in to Mass General Brigham Patient Gateway.

Mizajou enpòtan sou tès COVID-19 ak pèsonèl yo

Tanpri note byen ke biwo nou yo ap resevwa anpil anpil mesaj ak apèl. Nan menm moman tou nou fè fas ak yon mank de pèsonèl. Tan repons yo ka retade. Nou mande padon pou reta yo epi nou apresye konpreyansyon nou. Biwo yo ap kouri pou yo reponn mesaj ak apèl yo vit.

Si w gen sentòm ke ou panse ta ka COVID la, ou ta dwe fè tès la. Massachusetts gen anpil opsyon tès. Si w rete yon lòt kote, tcheke sit entènèt leta w la pou w jwenn resous yo. Ou ka itilize yon twous tès lakay (yo rele sa tès antijèn souvan) tou. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (The Centers for Disease Control and Prevention, CDC) gen plis enfòmasyon sou tès lakay yo isit la. Tanpri pa ale nan sal ijans oswa nan swen ijans jis pou fè tès pou COVID-19.

Tanpri note byen ke Mass General Brigham gen kapasite limite pou tès nan moman sa a. Nou pa kapab ofri tès ochwa ankò (pa egzanp, tès pou vwayaj). N’ap ajoute kapasite tès. Nou espere ke n’ap kapab ofri tès ochwa ankò byento. Gade sit entènèt nou an pou plis enfòmasyon sou tès la.

Si ou teste pozitif epi ou enkyete w pou sentòm ou yo, klike la a pou plis enfòmasyon sou sa pou w fè.

 • Kominike avèk doktè ou

  Jwenn repons a kesyon medikal ou nan konfò nan pwòp lakay ou
 • Aksede rezilta tès ou yo

  Tcheke rezilta laboratwa, rapò, ak lèt ​​ki soti nan founisè ou yo
 • Renouvle preskripsyon yo

  Revize preskripsyon ou yo epi mande renouvèlman
 • Jere randevou ou yo

  Gade epi pran randevou ou yo
 • Gade epi peye bòdwo ou yo

  View deklarasyon sot pase yo ak aktyèl ak peye balans eksepsyonèl
 • Patisipe nan rechèch

  Avanse swen sante nan dekouvèt medikal